Go to Top

Ny Stortingsmelding om Samfunnssikkerhet


15.juni 2012 la Justis- og beredskapsdepartementet frem ny stortingsmelding om samfunnsikkerhet.

Det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet har vært basert på prinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Regjeringen mener at den siste tidens erfaring viser at prinsippene i for liten grad kommuniserer nødvendigheten av godt samvirke mellom ulike ansvarlige aktører. Regjeringen vil derfor introdusere et nytt fjerde prinsipp – samvirkeprinsippet  –som skal tydeliggjøre regjeringens samlede ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorgrenser.

Et hovedbudskap i stortingsmeldingen er at samvirke skal være et bærende element i all planlegging og organisering av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Regjeringen stiller krav til at myndigheter og virksomheter skal ta et selvstendig ansvar for å samordne seg med andre virksomheters beredskaps- og krisehåndteringsoppgaver

Les stortingsmeldingen her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-29-20112012.html?id=685578