Go to Top

FORF seminaret 2009


Stian Edvardsen fra Norsk Folkehjelp Tromsø presenterte skredaksjonen der en 23 år gammel kvinne omkom i februar 2009

- Et variert og godt program dannet rammen for FORF sitt årlige seminar, vi forsøkte å kombinere både eksterne innspill og debatt mellom organisasjonene på årets seminar, forteller sekretær for FORF Erlend Aarsæther.

Årets program var en fin blanding av aktuelle redningspolitiske saker og faglige innspill fra organisasjonene og eksterne samarbeidspartnere.

330 skv og erfaringer med baseberedskap
Senior redningsmann ved 330 skvadronen Lasse Coucherion hadde et innlegg som tok for seg både dagens beredskap og utviklingen i skvadronen. Det ble lagt vekt på ulike former for teknologiske hjelpemidler og de mulighetene som ligger fremover som følge av baseberedskap og ny base på Florø. Situasjonen med en helikopterpark som trenger mye vedlikehold vurdert opp mot en økende oppdragsmengde gir opphav til bekymring om når man eventuelt når et maksimum for flytid.

Nasjonal anbefaling for førsteinnsats i snøskred
Albert Lunde og Tore Andre Skjellbakken orienterte om status og framdrift for arbeidet med den nasjonale standarden. De tok for seg prosessen frem til nå og det utbyttet som ligger i å utvikle en omforent standard. Til slutt ble det rettet fokus mot organisering av dette arbeidet fremover.

Fotoanalyse
NARG har sammen med Lufttransport jobbet med et prosjekt der man under søk etter savnet tar høyoppløselige bilder og sender disse ut på nett. En stor gruppe personer kan da gå gjennom bildene med zoom-funksjon for å finne frem til savnede personer. Metoden er brukt under aksjoner i utlandet. Bengt Nilsfors presenterte prosjektet og de tankene man har gjort seg for utvikling av arbeidet fremover.

Varsling og alarm – felles alarmmottak for de frivillige i redningstjenesten
Med bakgrunn i den kaotiske situasjonen etter Sleipner forliset og en rekke lokale erfaringer gikk organisasjonen på Haugaland sammen for å utvikle et felles konsept for mottak av alarm fra politiet og utalarmering av egne ressurser. Resultatet ble en ressurs-styrings-gruppe (RSG) som organisasjonene betjener. Tor Arne Naley presenterte opplegget og erfaringene så langt. Tankene ga opphav til en rekke kritske spørsmål og stor diskusjon i salen både knyttet til praktiske sider ved dette og risikoen for at man vanner ut politiets ansvar for koordineringer og varsling. Erfaringen fra lokalt hold var at modellen ga flere alarmer tidlig og en bedre koordinert respons.

Risikovurdering ved snøskredulykker
Albert Lunde gikk gjennom ulike hendelser og presenterte en modell for vurdering av risiko ved snøskredulykker. Modellen baserer seg på en enkel matrise der man tidlig skal identifisere at man har et mulig risikofylt oppdrag. Både tiltak for primær forebygging av fare og konsekvensreduserende tiltak ble gjennomgått.

Hund og helikopter som eneste ressurs?
Jon Halvorsen innledet til en debatt om hvordan vi responderer ved redningsaksjoner. En økende tendens til å kun gjøre innsats med begrensede ressurser i startfasen av en aksjon har ført til flere resultatløse aksjoner. Både prinsipper for vurdering og utalarmering ble gjennomgått. Innlegget skapte debatt både om vår egen organisering og politiets rolle og håndtering av redningsaksjoner.

Erfaringer fra snøskredulykken i Kroken
Stian Edvardsen gikk gjennom erfaringer fra snøskredulykken med vekt på de operative vurderingene som ble gjort underveis og vurdering av sikkerhet. Det var et sterkt innlegg som viste samhandling mellom lokale aktører i en kompleks og intens aksjon.

- Oppsummeringen av seminaret var god, vi ser at det kom mange gode innspill til neste års seminar. Både økt fokus på barmarksaksjoner, klimatilpassing og flere eksterne foredragsholdere var innspill som vi tar med oss når vi skal planlegge neste års samling, avslutter Erlend.