Go to Top

Formalisering av lokale FORF


På årsmøte for FORF i 2014 ble det vedtatt å endre FORF vedtektene knyttet til etablering av FORF på politidistriktsnivå.

FORF er per i dag etablert med et styre på nasjonalt nivå. Etablering av frivilliges representant til de ulike politidistriktene og økende aktivitet i det enkelte politidistrikt har medført at man flere steder opererer med lokale FORF organisasjoner uten at dette har vært formalisert på en ryddig måte.

Det har vært varierende hvor god kontakt det er mellom de ulike organisasjonene i FORF på politidistriktnivå og at det tidvis er uklart hvordan man skal forestå valg av LRS representant.

FORF styret så det derfor hensiktsmessig å formalisere lokale FORF, gjennom vedtektene slik at dette får en formelt ryddig organisering.

I svært mange politidistrikt er denne organiseringen på plass i dag og en formalisering vil styrke rapporteringen til FORF sentralt og gjenkjennbarheten for FORF mellom de ulike politidistriktene.

FORF styret vil understreke at det ikke er et mål at dette kontaktutvalget skal ha noen form for operative funksjon som forutsettes utøvd under redningsaksjoner, kanskje med eneste unntak at man bør se på hvordan politiet varsler frivillige på best mulig måte undre aksjoner (eksempel: skredknappen i Troms).

Det foreslås at kontaktutvalget møtes to ganger i året, da det også er det antallet møter som man minimum forutsetter at gjennomføres i det enkelte LRS jf. Ny kgl. Res om redningstjenesten

Oppdaterte vedtekter for FORF: http://http://www.forf.no/?_id=133&Styringsdokumenter

Oppdatert instruks finner du her: http://http://www.forf.no/?_id=90&Instruks